<%@ Page Language="C#" %> Landskrona Svalöv Demensförening


Kontakta Landskrona Svalöv Demensförening
Fiskarhustru på väg
Denna sidaPlanerade aktiviteter i föreningenFormaliaBli medlem Landskrona DemensföreningLitteratur som vi kan rekommenderaUtställningLänkar till andra hemsidor som är intressantaLjusa Ögonblick


Landskrona Svalöv Demensförening är en ideell förening för demenssjuka, deras anhöriga och andra intresserade. Föreningen är medlem i det centrala riksförbundet, Demensförbundet, och vi är partipolitiskt och religiöst obundna.

Landskrona Svalöv Demensförening verkar för att:
  Ge ökade kunskaper om demenssjukdomar och demenssjukas behov.
Fungera som lokalt kontaktorgan för anhöriga samt erbjuda stöd och rådgivning.
Följa med och delta i lokal utveckling av vård och omsorg av demenshandikappade.
Vara länk mellan anhöriga och ansvariga inom vården.
Detta sker genom föreläsningar, filmvisningar, information till massmedia, kontakter med tjänstemän och politiker samt kontakter med personal inom sjukvården och socialtjänsten.

Landskrona Svalöv Demensförening ger råd och stöd, ger gemenskap samt utbyter erfarenheter med andra som befinner sig i liknande situation.

Ingen som inte själv har upplevt att vara anhörig till en dement människa kan inse den sorg och smärta som uppstår då den närstående successivt förändras och blir en främling. Att bli en ensamstående fast man lever i en parrelation.

I Landskrona kommun och Svalöv kommun finns det hundratals dementa varav ungefär ett hundratal finns på kommunernas särskilda boenden. Räknar man med att varje dement har make/maka, barn, barnbarn och andra släktingar samt vänner så berörs tusentals människor bara i våra kommuner av denna sjukdom. Demens är en sjukdom och inte en naturlig följd av åldrandet. Redan i 40-årsåldern, eller tidigare, finns risken att drabbas av demenssjukdom och riskerna stiger med ökande ålder.

Landskrona Svalöv Demensförening är bildad i samarbete med: Studieförbundet Vuxenskolan. Stenorsvägen 1. 261 41 Landskrona.
http://www.sv.se/landskrona Tfn: 0418-411 742, 227 78. Fax: 0418-170 65.


Demensförbundets kravlista för en god demensvård: Demensförbundets symbol
Symbolen, med solen som delvis skyms av moln, symboliserar hur den demenssjuke försvinner mer och mer in i sin egen värld, på samma sätt som solen successivt skyms av moln.
  Utredning och behandling:
  Alla med demenssymtom skall ha rätt till utredning, diagnos och behandling.
  Anhöriga och närstående:
 
  Ökad kunskap hos beslutsfattare och vårdpersonal om anhörigas situation.
Utbildning och flexibelt stöd till anhöriga
  Vård och omsorg:
 
  Nationella bestämmelser för god kvalitet och minimibemanning i demensvården.
Demenssjuka ska inte vårdas tillsammans med icke demenssjuka.
Vårdplanering med anhöriga skall förtydligas i Socialtjänstlagen.
Information om hjälpmedel. Kostnadsfria hjälpmedel.
Demenssjukas rätt till daglig aktivering och att utevistelse ska lagstadgas.
  Utbildning:
 
  Demensutbildning ska ingå i samtliga utbildningar inom vård och omsorg, inklusive läkarprogrammet samt för biståndsbedömarna.
Bättre kunskap om läkemedelshantering.
Kontinuerlig fortbildning och handledning för personal i demensvården och hemtjänstpersonal.
  Organisatoriskt:
 
  En tillsynsmyndighet.
Öronmärkta stadsbidrag till demensvården.
Avveckla inte demensboenden, bygg fler.
Utöka dagvårdsverksamheten, korttidsboende samt avlösning i hemmet.
Geriatrisk kompetens med inriktning mot demensvård i varje kommun.
Mer pengar till forskning.
Demensförbundets nätverk:
 
Demensförbundets nätverk för dig som är under 65 år och make/maka/sambo till en person med en demenssjukdom.
Att vara ung och ha en man/hustru/sambo som drabbats av en demenssjukdom gör att man hamnar i en mycket svår situation. Det kan innebära en katastrof i både familjelivet och arbetslivet. Man har kanske fortfarande tonårsbarn och i vissa fall även småbarn hemma.
Behovet av stöd och hjälp från olika håll är stort. Du kan få hjälp och stöd av andra som är i samma situation. Kontakta nätverket!